Giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của phép luật

Khi xây một ngôi nhà mới, tất cả mọi người đều rất hân hoan và phấn khởi. Nhưng xây dựng công trình hay nhà ở theo kế hoạch có thời hạn phải cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đó là vấn đề đau đầu khi muốn bắt đầu xây dựng. Một công trình thi công cần mất nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục và thực hiện được hay không cần phụ thuộc vào giấy phép xây dựng có thời hạn. Cùng Dịch Vụ Đáo Hạn Ngân Hàng – Trust Holding tìm hiều về kiến thức về giấy phép xây dựng có thời hạn cho ngôi nhà.

Mục lục

Giấy phép xây dựng có thời hạn là như thế nào?

Giấy phép xây dựng có thời hạn là như thế nào?
Giấy phép xây dựng có thời hạn là như thế nào?

Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp phép cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được quyền sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch đã thực hiện quy hoạch xây dựng.

Căn cứ vào điều kiện được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và trên cơ sở kế hoạch để thực hiện quy hoạch xây dựng, vị trí xây dựng công trình.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các quy định cụ thể quy mô công trình, chiều cao tối đa, thời gian đã được phép tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, bảo đảm về an toàn, vệ sinh môi trường, chống cháy – nổ, kiến trúc, cảnh quan, đáp ứng những Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều kiện cấp phép xây dựng có thời hạn

Điều kiện cấp phép xây dựng có thời hạn
Điều kiện cấp phép xây dựng có thời hạn

Điều 94. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

1- Căn cứ Điều 94 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định về Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, cụ thể:

Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn bao gồm có:

a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn;

d) Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

2- Công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.

Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật này.

3 – Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Bên cạnh đó, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.

Điều kiện cụ thể:

1 – Đối với công trình xây dựng yêu cầu cấp GPXD có thời hạn phải đáp ứng được các điều kiện chung đã nêu trên và các điều kiện sau:

  • Bảo đảm an toàn cho các công trình, công trình lân cận và yêu cầu bảo vệ về môi trường, chống cháy- nổ; bảo đảm an toàn về hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ những công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông,các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; đảm bảo về khoảng cách an toàn đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
  • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo các quy định.
  • Hồ sơ đề nghị cấp GPXD phù hợp với từng loại giấy phép theo các quy định.

2 – Đối với nhà ở riêng lẻ yêu cầu cấp GPXD có thời hạn phải đáp ứng điều kiện chung nêu trên và các điều kiện sau:

  • Bảo đảm an toàn cho các công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, chống cháy – nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ những công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; đảm bảo về khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
  • Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ đã được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật Xây dựng 2014.
  • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật Xây dựng 2014.

3 – Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ đã được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của các công trình ghi trong giấy phép xây dựng mà quy hoạch xây dựng đã có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng phải có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời hạn tồn tại các công trình.

Trường hợp chủ đầu tư muốn tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo thì thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn của quy hoạch xây dựng điều chỉnh.

4 – Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc về trường hợp quy định tại mục (1) nêu trên và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 3 năm kể từ ngày công bố kế hoạch về sử dụng đất hàng năm của cấp huyện và cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có các quyết định về thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo các kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người muốn sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định.

Giấy phép xây dựng có thời hạn có trong thời gian bao lâu

Giấy phép xây dựng có thời hạn có trong thời gian bao lâu
Giấy phép xây dựng có thời hạn có trong thời gian bao lâu
  • Tất cả các loại giấy phép xây dựng được cấp dành cho xây nhà ở riêng lẻ đều có thời gian nhất định, trong đó quy định, giấy phép xây dựng có hiệu lực kể từ ngày cấp phép và không quá 12 tháng sau khi được cấp phép.
  • Nếu trường hợp sau khi xin cấp giấy phép nhưng tài chính kinh tế không đủ để thực hiện công trình thi công, trước khi thời hạn thi công trên giấy phép xây dựng hết hiệu lực và công trình vẫn chưa được khởi công thì chủ đầu tư buộc phải làm hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ gia hạn tối đa 2 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần như thế là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà vẫn chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ

Cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân quận huyện

Trình tự thực hiện:

Bước 1:

  • Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 2 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện, từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Bước 2:

  • Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận, kiểm tra và cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người nộp. Trường hợp hồ sơ nào chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3:

  • Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.
  • Khi thẩm định hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo các quy định hoặc không đúng với thực tế thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
  • Trường hợp bộ hồ sơ bổ sung nào chưa đáp ứng được các yêu cầu theo văn bản thông báo: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân quận, huyện phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản đã thông báo.
  • Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được những nội dung theo nội dung thông báo: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về các lý do không cấp giấy phép.

Bước 4:

  • Căn cứ vào các quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ để đề nghị cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn, Ủy ban nhân dân quận, huyện phải có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định để được gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
  • Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được các hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.
  • Sau thời hạn trên hết, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải có trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào các quy định hiện hành quyết định việc cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn.

Bước 5:

  • Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân quận, huyện phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép.
  • Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng vẫn cần phải xem xét thêm thì Ủy ban nhân dân quận, huyện phải thông báo bằng các văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp phép có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo các quy định.
  • Trường hợp hồ sơ không đủ các điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn trong thời hạn quy định, Ủy ban nhân dân quận, huyện thông báo bằng các văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

Bước 6:

  • Chủ đầu tư khi nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo thời hạn đã ghi trong giấy biên nhận.
  • Đối tượng thực hiện: Chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Khi nào thì phải cấp giấy phép có thời hạn

Khi nào thì phải cấp giấy phép có thời hạn
Khi nào thì phải cấp giấy phép có thời hạn

Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn bao gồm có:

  • Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng vẫn chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Phù hợp với mọi quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời gian tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt.
  • Chủ đầu tư phải cam kết tự phá bỏ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá bỏ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá bỏ.

Hết hạn ghi trong giấy phép xây dựng có bị tháo dỡ không ?

Theo Luật xây dựng 2014 hiện hành quy định thì theo đó:

  • Chủ đầu tư phải cam kết tự phá bỏ công trình khi hết thời hạn tồn tại đã được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn,nếu không tự phá dỡ thì sẽ bị cưỡng chế phá dỡ.
  • Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ đã được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện các quy hoạch xây dựng chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng phải có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.
  • Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cần cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Giấy phép xây dựng có thời hạn xây dựng được công trình như thế nào?

Tại Điều 14 Thông tư 15/2016/TT-BXD thì căn cứ quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 và trên cơ sở kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng, vị trí xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể các quy mô công trình, chiều cao tối đa, thời gian được phép tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, bảo đảm về an toàn, vệ sinh môi trường, chống cháy – nổ, kiến trúc, cảnh quan, đáp ứng các Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và những quy định của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đề nghị về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như quy định đối với từng loại công trình, nhà ở riêng lẻ. Riêng tiêu đề của đơn có thể được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”.

Trường hợp công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời gian tồn tại, nhưng Nhà nước vẫn chưa thực hiện các quy hoạch xây dựng, nếu chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng tiếp thì đề nghị với các cơ quan cấp phép xem xét cho phép kéo dài thời hạn tồn tại.

Kết luận

Dịch vụ đáo hạn ngân hàng – Trust Holding Hotline : 0931.346.386 (zalo,viber) xin gửi đến quý vị và các bạn mẫu đơn xin phép xây dựng có thời hạn hiện nay nhằm giúp quý vị có sự chuẩn bị chu đáo khi tiến hành chuẩn bị thủ tục xin phép xây dựng có thời hạn. Đây là bài viết tư vấn của chúng tôi về “ Một số quy định của pháp luật về giấy phép xây dựng có thời hạn” gửi đến bạn đọc cùng theo dõi. Để tránh gặp phải khó khăn về quá trình xin giấy phép xây dựng cũng như các bạn có thể liên hệ Dịch Vụ Đáo Hạn Ngân Hàng – Trust Holding để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Hotline
https://www.facebook.com/