Hình banner

Tìm hiểu về thời gian và thời hạn xin giấy phép xây dựng

Luật xây dựng được ban hành nhằm quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Hiện nay, các vấn đề liên quan tới xây dựng được quy định cụ thể tại Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng năm 2020 cho từng loại công trình khác nhau. Trong đó, vấn đề thời gian và thời hạn xin giấy phép xây dựng là điều thiết cấp cần được nắm bắt. Để hiểu rõ hơn về thời gian và thời hạn giấy phép xây dựng, trước hết ta nên làm rõ định nghĩa giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành.

Mục lục

Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là gì?
Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là một hình thức pháp lý của cơ quan nhà nước, cho phép việc cá nhân, tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời nhà cửa, công trình … thông qua văn bản cụ thể được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Các loại giấy phép xây dựng hiện nay

Hiện nay, có hai loại giấy phép xây dựng cơ bản như sau:

Một là, giấy phép xây dựng có thời hạn.

  • Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp được cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong khoảng thời gian nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

Hai là, giấy phép xây dựng theo giai đoạn.

  • Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là loại giấy phép xây dựng được cấp cho từng phần của một công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng được triển khai sau khi thiết kế cơ sở của từng giai đoạn được thẩm định và được phê duyệt theo quy định.

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được căn cứ theo các công trình xây dựng phân loại cụ thể như sau:

Thứ nhất, các công trình do Sở xây dựng cấp giấy phép xây dựng.

Các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính cấp tỉnh, công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tôn giáo, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị, công trình vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, công trình thuộc dự án và các công trình khác cấp tỉnh sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này.

Thứ hai, các công trình do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng.

Các công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, các công trình không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thuộc địa giới hành chính do huyện quản lý sẽ được Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng.

Thứ ba, các công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy phép xây dựng.

Nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng đã được duyệt và tại những khu vực theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ được Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng.

Thời gian và thời hạn cấp giấy phép xây dựng

Thời gian và thời hạn cấp giấy phép xây dựng
Thời gian và thời hạn cấp giấy phép xây dựng

Trường hợp cấp giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng được quy định như sau:

  • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.
  • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo Quy định của Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
  • Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.
  • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này. Thời gian cấp giấy phép xây dựng quảng cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo”.

Lưu ý: Thời gian 20 ngày, 15 ngày, 10 ngày ở đây được hiểu là đã bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Trường hợp xin cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xây dựng:

  • Thời hạn cấp giấy phép xây dựng là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại giấy phép xây dựng.

Lệ phí xin cấp giấy phép xây dựng

Lệ phí xin cấp giấy phép xây dựng:
Lệ phí xin cấp giấy phép xây dựng:

Qua những nội dung trên, xin giấy phép xây dựng là một thủ tục hành chính bắt buộc thực hiện trước khi xây dựng nhà ở riêng lẻ hay công trình đầu tư. Khi xin giấy phép xây dựng, cùng với nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền bạn phải nộp một số loại lệ phí xin giấy phép xây dựng. Mức thu lệ phí xin cấp giấy phép xây dựng, Lệ phí xin giấy phép xây dựng đối với mỗi loại công trình có sự khác nhau cụ thể là:

  • Đối với nhà ở riêng lẻ: 50.000vnđ/ giấy phép.
  • Đối với các công trình khác: 100.000vnđ/ giấy phép.
  • Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng là 10.000vnđ/ giấy phép

Kết luận:

Trên đây là những nội dung cơ bản về giấy phép xây dựng cũng như thời gian và thời hạn cấp giấy phép xây dựng. Các nội dung trên được căn cứ theo Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. Hiểu rõ nội dung của Luật này trước khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng là việc rất cần thiết giúp mỗi cá nhân, tổ chức dễ dàng hoàn thành các quy trình, thủ tục nhằm giảm thiểu thời gian phải bổ sung hồ sơ và chờ đợi.

Hỗ trợ tư vấn xin giấy phép xây dựng cho cá nhân hoặc dự án,nhận hồ sơ khó lâu năm tại 24 quận huyện trong TPHCM liên hệ ngay vớiDịch vụ đáo hạn ngân hàng – Trust Holding Hotline : 0931.346.386(zalo,viber).

20200829 231831

 

Bài viết liên quan
Sau khi hoàn tất chuẩn bị hồ sơ, chủ đầu tư phải làm theo các bước sau để được cấp phép xây dựng nhà yến
Nghề nuôi yến trong nhà đang rất phổ biến mà phát triển và đem lại…
Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng tại các cây ATM của ngân hàng
Mục lục Cách rút tiền thẻ tín dụng tại cây ATM như thế nào? Rút…
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Pháp Luật
Một trong những vấn đề pháp lý luôn được người dân đặc biệt quan tâm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Hotline
https://www.facebook.com/