Gia hạn giấy phép xây dựng là gì? Điều kiện để gia hạn giấy phép xây dựng

Trước khi hết thời hạn giấy phép xây dựng, chủ đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng. Hồ sơ thủ tục xin gia hạn giấy này như thế nào cùng dịch vụ đáo hạn ngân hàng – Trust Holding cùng tìm hiểu qua bài viết bên dưới nhé!

Mục lục

Gia hạn giấy phép xây dựng

Gia hạn giấy phép xây dựng
Gia hạn giấy phép xây dựng
  • Các công trình, nhà ở riêng lẻ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép nhưng việc quy hoạch vẫn chưa được thực hiện. Thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian giấy phép xây dựng cho đến khi quy hoạch được nhà nước triển khai thực hiện.
  • Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được nhà nước cấp.
  • Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được cơ quan có thẩm quyền gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng.
  • Khi hết thời gian gia hạn cấp giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng. Thì chủ đầu tư phải làm giấy tờ và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Theo điều 99 của Luật xây dựng được ban hành năm 2014 quy định như sau:

“Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.”

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng
Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng

Chủ đầu tư sẽ chuẩn bị các loại giấy tờ sau để xin gia hạn giấy phép xây dựng:

  • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép. Theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD.
  • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
  • Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

Bước 1: Nộp hồ sơ

  • Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của điều 99 Luật xây dựng ban hành năm 2014 và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Bước 2: Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận và tiến hành kiểm tra hồ sơ

  • Trường hợp Ủy ban nhân dân quận,huyện nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Ủy ban sẽ cấp biên nhận hồ sơ cho người nộp.. Trong đó có ghi ngày hẹn trả kết quả cho người đề nghị gia hạn giấy phép.
  • Trường hợp Ủy ban nhân dân quận,huyện nhận hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng.

Bước 3: Xử lý, xem xét hồ sơ

  • Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Ủy ban nhân dân quận, huyện phải xem xét hồ sơ để gia hạn giấy phép xây dựng cho người đề nghị gia hạn.
  • Trường hợp hồ sơ mà cơ quan có thẩm quyền xem xét không đủ điều kiện, thì Ủy ban nhân dân quận, huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết để chỉnh sửa và hoàn thiện lại bộ hồ sơ xin gia hạn.

Bước 4: Nhận kết quả

  • Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo thời hạn mà cơ quan đã ghi trong giấy biên nhận trước đó.

Quy trình gia hạn cấp phép xây dựng được quy định theo Pháp Luật

Quy trình gia hạn cấp phép xây dựng
Quy trình gia hạn cấp phép xây dựng

Quy trình gia hạn cấp phép xây dựng được quy định như khoản 2 điều 102 Luật xây dựng ban hành năm 2014 như sau:

Điều 102. Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng

1 – Quy trình gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng được quy định như sau:

a) Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại giấy phép xây dựng.

2 – Việc nhận kết quả, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng được quy định như sau:

a) Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận;

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

3 – Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan có thẩm quyền không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

4 – Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng đối với từng loại giấy phép xây dựng, từng loại công trình.

5 – Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết mẫu đơn đề nghị, bản vẽ thiết kế trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng
Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

Theo quyết định của Luật xây dựng ban hành năm 2014 điều 103:

Điều 103. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

 1. Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.
 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này.
 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
 4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.
 5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền gia hạn cấp giấy phép xây dựng được quy định thực hiện theo Luật xây dựng ban hành năm 2014 điều 104:

Điều 104. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

 1. Niêm yết công khai và giải thích, hướng dẫn các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng.
 2. Theo dõi, trả kết quả hoặc thông báo cho chủ đầu tư về hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.
 3. Cấp giấy phép xây dựng theo quy trình và trong thời hạn theo quy định tại Điều 102 của Luật này.
 4. Chủ trì và phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng; đình chỉ xây dựng, thu hồi giấy phép xây dựng theo thẩm quyền khi chủ đầu tư xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng.
 5. Người có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do việc cấp giấy phép sai hoặc cấp giấy phép chậm theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền liên quan đến gia hạn cấp giấy phép xây dựng được quy định thực hiện theo Luật xây dựng ban hành năm 2014 điều 105:

Điều 105. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan đến cấp giấy phép xây dựng

 1. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 102 của Luật này.
 2. Thực hiện các biện pháp cần thiết khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị xin gia hạn cấp giấy phép xây dựng.

Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị xin gia hạn cấp giấy phép xây dựng.
Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị xin gia hạn cấp giấy phép xây dựng.

Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị xin gia hạn cấp giấy phép xây dựng được quy định như điều 106 của Luật xây dựng ban hành năm 2014.

Điều 106. Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng

1 – Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng có các quyền sau:

a) Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về cấp giấy phép xây dựng;

b) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép xây dựng;

c) Được khởi công xây dựng công trình theo quy định của Luật này.

2 – Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng có các nghĩa vụ sau:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

c) Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình;

d) Thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng.

Kết luận

Khi cần gia hạn giấy phép xây dựng bạn cần chuẩn bị hồ sơ để nộp cho cơ quan xem xét bao gồm đơn đề nghị gia hạn giấy phép; Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp nộp đến ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất để được gia hạn theo quy định. Bên trên là những thông tin cơ bản về thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng mà mọi người cần nắm bắt. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Dịch vụ đáo hạn ngân hàng – Trust Holding Hotline: 0931.346.386 (zalo,viber) đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy phép chuyên nghiệp nhất để được hỗ trợ.

Hỗ trợ tư vấn gia hạn giấy phép xây dựng cho cá nhân hoặc dự án,nhận hồ sơ khó lâu năm tại 24 quận huyện trong TPHCM liên hệ ngay với Dịch vụ đáo hạn ngân hàng – Trust Holding Hotline : 0931.346.386(zalo,viber).

20200829 231831

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Hotline
https://www.facebook.com/